Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επικαιρότητα

Εγκύκλιος Επαναληπτικού Σεμιναρίου

Επικαιρότητα | 22-09-2020 15:32

Το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ αφού έλαβε υπόψη τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Καταστατικό της ΟΔΒΕ, τον Εσωτερικό Κανονισμό ΟΔΒΕ και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΠΕ ,

Αποφάσισε

την πραγματοποίηση επαναληπτικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου σε συνεργασία και με την συμμετοχή της Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ., διαδικτυακά, μέσω του προγράμματος τηλεδιάσκεψης Google meet,  το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 15:00-20:00. 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

     Στο σεμινάριο της ΟΔΒΕ, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά οι αξιολογημένοι διαιτητές που είναι στις λίστες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και δικαιολογημένα δεν συμμετείχαν στο τακτικό σεμινάριο, οι παρατηρητές και οι διαιτητές κατηγοριών  Α΄ & Β΄ ΟΔΒΕ που δεν έλαβαν μέρος και έχουν προταθεί από τους συνδέσμους των.

      Οι διαιτητές επιβαρύνονται με το παράβολο συμμετοχής το οποίο ανέρχεται σε 5€ για όλους τους διαιτητές, παρατηρητές. ( Το παράβολο θα εισπραχθεί  μέσω των συνδέσμων).
H ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα πραγματοποιήσει το τεστ αξιολόγησης το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, για τους αξιολογημένους διαιτητές μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

       Όσον αφορά στους μη υπόχρεους, παρακαλούνται οι σύνδεσμοι διαιτητών να αποστείλουν  ονομαστική κατάσταση μόνο των διαιτητών Α΄ και Β’ ΟΔΒΕ που έχουν προταθεί,    στην οποία θα αναγράφονται και τα e-mail των διαιτητών σε μορφή excel,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   23  Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12:00.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει,
- Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό  (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.).

- Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
- Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στο  σεμινάριο, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
- Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, ο συμμετέχων   θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με στοιχεία ότι δεν ευθύνεται για την διακοπή.

      Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ  έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους εξεταζόμενους στους οποίους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα, κλπ).
    
Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων, καθώς και τα links που θα χρησιμοποιήσουν οι διαιτητές για να συνδεθούν θα αναρτηθούν το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα της ΟΔΒΕ και θα αποσταλούν στους Συνδέσμους, οι οποίοι παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τους διαιτητές μέλη τους.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Εγκύκλιος Επαναληπτικού Σεμιναρίου
Ενημέρωση: 22-09-2020 15:32 - Μέγεθος: 146.13 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr