Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τεχνική Επιτροπή

ΤΕΔ/ΟΔΒΕ (11/07/19)

 1. ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (πρόεδρος)
 2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μέλος)
 3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (μέλος)

Έργο - Λειτουργία ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΤΕΔ/ΟΔΒΕ)

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (ΤΕΔ) λειτουργεί στην έδρα της «ΟΔΒΕ»

 • Συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ. Είναι τριμελής και αποτελείται από «μη εν ενεργεία» διαιτητές Διεθνείς ή Εθνικών κατηγοριών ή από καθηγητές διαιτησίας αν υπάρχουν. Πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ».
 • Η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. και οι αποφάσεις της είναι εισηγητικές προς το Δ.Σ.
 • Επιλαμβάνεται των αιτήσεων των συνδέσμων - μελών για την λειτουργία σχολών και ονομασία διαιτητών.Φροντίζει για την παρουσία καθηγητών στις τεχνικές συγκεντρώσεις και σεμινάρια. Τηρεί πρακτικά και γενικά οι ενέργειες, κρίσεις και οι αποφάσεις της, τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ» που μπορεί να τις εγκρίνει ή να τις τροποποιήσει ή να τις απορρίψει.

Έχει ως έργο και αρμοδιότητα:

 • Να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων της FIVB, καθώς και των αποφάσεων και οδηγιών που κοινοποιούνται από την ΕΟΠΕ για θέματα κανόνων παιδιάς και φροντίζει για την έγκαιρη, ακριβή και ενιαία εφαρμογή τους από τους «εν ενεργεία» διαιτητές πετοσφαίρισης λαμβάνοντας κάθε μέτρο γι' αυτό.
 • Να υποβάλλει στην ΕΟΠΕ ερωτήματα για θέματα κανονισμών παιδιάς. 
 • Να οργανώνει διαλέξεις με θέματα κανονισμών παιδιάς και διαιτησίας, καθώς και σχολές (μέσω των συνδέσμων) για την ανάδειξη νέων διαιτητών πετοσφαίρισης και για την επιμόρφωση όσων πρόκειται να υποβληθούν σε εξετάσεις για να προαχθούν σε ανώτερες κατηγορίες, επίσης οργανώνει μορφωτικές συγκεντρώσεις των εν ενεργεία ή μη διαιτητών. 

Ακόμη η ΤΕΔ/ΟΔΒΕ:

 • Συγκροτεί επιτροπές διενέργειας εξετάσεων για την ονομασία και την προαγωγή διαιτητών σε ανώτερες κατηγορίες και προβαίνει στην ονομασία ή την προαγωγή όσων πετυχαίνουν σ' αυτές.
 • Βεβαιώνει για την ακρίβεια των στοιχείων που χρειάζονται και επικαλούνται, από τους νέους διαιτητές Δ' κατηγορίας. 
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ» για αιτήσεις που υποβάλλονται από όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον τίτλο του καθηγητού διαιτησίας.
 • Παραλαμβάνει τις δηλώσεις ενέργειας των διαιτητών που υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου και προβαίνει στον έλεγχο αυτών.
 • Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των «μη εν ενεργεία» διαιτητών που υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. 
 • Ελέγχει τις καθιερωμένες ιατρικές βεβαιώσεις των «εν ενεργεία» διαιτητών, κάθε χρόνο. 
 • Τηρεί τους ατομικούς φακέλους και το μητρώο των μελών της «ΟΔΒΕ» και των στην δύναμη των συνδέσμων εν ενεργεία ή μη διαιτητών.© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr