Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΚΕΔ ΕΟΠΕ

ΚΕΔ για το άθλημα της Πετοσφαίρισης
Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνούλης (ΣΥΔΠΕΘΕ)
Μέλος: Σταμάτης Μιχελινάκης (ΣΥΔΠΕΒΕ)
Μέλος: Βασίλειος Ράπτης (ΣΥΔΠΕΑΑΑ)


ΚΕΔ για το άθλημα της Πετοσφαίρισης Παραλίας
Πρόεδρος: Βασίλειος Ράπτης (ΣΥΔΠΕΑΑΑ)
Μέλος: Λεμονιά Μουλά (ΣΥΔΠΕΑΑΑ)
Μέλος: Θεόδωρος Δευτερίγος (ΣΥΔΠΕΔΑΠ)

Στην ΕΟΠΕ λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.

Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυτούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.

Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την ΕΟΠΕ και την ΟΔΒΕ για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ΟΔΒΕ για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.
Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους.

Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β' του παρόντος άρθρου.

Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης.

Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κ.Ε.Δ. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου συνδέσμου διαιτητών.

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr