Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Πειθαρχική Επιτροπή

ΠΕΔ/ΟΔΒΕ (04/03/19)

  1. ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πρόεδρος)
  2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μέλος)
  3. ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (μέλος)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Στην Ο.Δ.Β.Ε. λειτουργεί πενταμελής Πειθαρχική Επιτροπή καταστατικών παραβάσεων. Πρόεδρος της επιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ. και μέλη διαιτητές από τους παλαιότερους ή δυνατόν ανώτερης κατηγορίας και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ, όπως και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι ίση με αυτή του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ.

Μέλος της επιτροπής αντικαθίσταται:

  • Μετά από παραίτηση του από τον πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του προέδρου της Π.Ε.Δ., πρόεδρος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ.
  • Σε περίπτωση καταφανούς υπαιτιότητας του μέλους της Π.Ε.Δ. και μετά από αιτιολογημένη απόφαση πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ.


Έργο της επιτροπής είναι:

  • Η εκδίκαση σε πρώτο (1ο) βαθμό πειθαρχικών παραπτωμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν αυτεπάγγελτα ή με απόφαση του Δ.Σ. αυτής. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ κατά πλειοψηφία, ή αυτεπάγγελτα από την επιτροπή. 


Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. καθίστανται τελεσίδικες μετά παρέλευση δέκα (10) ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα (μέλος ή μέλος επιτροπής κ.λ.π) και εφόσον αυτός δεν υποβάλλει προσφυγή κατά της απόφασης και μετά από απλή έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. Τυχόν υποβαλλόμενες προσφυγές κατά της απόφασης εκδικάζονται σε τελεσίδικο βαθμό από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε.

Αρμοδιότητες της επιτροπής:

Η ΠΕΔ/ΟΔΒΕ επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται από:

α. Μέλη ΟΔΒΕ (ΣΥ.Δ.ΠΕ.)
β. Μέλη επιτροπών ΟΔΒΕ
γ. Μέλη Δ.Σ. ΟΔΒΕ
δ. Καθηγητές διαιτησίας στην εκτέλεση, των από την ιδιότητα τους αυτή, καθηκόντων τους.

Εάν από μέλη της ΠΕΔ/ΟΔΒΕ ή από το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ, διαπιστωθούν πειθαρχικά παραπτώματα, από διαιτητές μέλη ΣΥΔΠΕ (εκτός των παραπάνω), τότε με απόφαση του Δ.Σ./ΟΔΒΕ η υπόθεση παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα του οικείου συνδέσμου, τα οποία επιλαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό τους. Το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης της πορείας της υπόθεσης αυτής σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύνδεσμο διαιτητών.
© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr