Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσωτερικός Κανονισμός

Η εδρεύουσα στην Αθήνα Ομοσπονδία, υπό την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ο.Δ.Β.Ε.), έχοντας υπόψη:

α) Τον νόμο 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α /17.06.1999) «Ερασιτεχνικός & Επαγγελματικός αθλητισμός & άλλες διατάξεις»,

β) Τον νόμο 3057/2002 (ΦΕΚ 239Α/10.10.2002 ) ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον νόμο 2725/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»,

γ) Το από 18.02.1982 Καταστατικό, της αναγνωρισθείσης «Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος «με την υπ' αριθμ. 504/1982 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. «περί Σωματείων και Ενώσεων»,

δ) Το εν ισχύει τροποποιημένο και κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο καταστατικό υπό την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΒΕ», που έχει νόμιμα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας και έχει καταχωρηθεί στη στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων στον αριθμό 321/24.10.2000, μετά την με αριθμό 5532/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

ε) Τις περί «Ενώσεων προσώπων» διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΕισΝ αυτού,

στ) Την εισήγηση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ» για την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος» σύμφωνα με τις επιταγές των νόμων, διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού.

ΕΤΣΙ στη Αθήνα σήμερα την 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2004, η Γενική Συνέλευση των μελών της «ΟΔΒΕ» με νόμιμη διαδικασία και απαρτία, ενεργώντας σαν το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο - που οι αποφάσεις της, δεσμεύουν όλα τα μέλη - και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού, των νόμων και του ΑΚ, σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ», όπως προκύπτει από το με ημερομηνία....... κυρωμένο απόσπασμα της συγκλήσεως της έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΙ

Σύμφωνα με τις λαμβανόμενες υπόψη διατάξεις των νόμων, Υπουργικών αποφάσεων, Καταστατικών επιταγών και Διεθνών κανονισμών. Η Γ.Σ. των μελών στην συνεδρίαση της με ημερομηνία.......... συγκληθείσης, για τον σκοπό αυτό, έκτακτης Καταστατικής Γ.Σ. σε εκτέλεση απόφασης του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ» και με την προεκτεθείσα ιδιότητά της, ενέκρινε και ψήφισε ομόφωνα κατ' άρθρο και στο σύνολό του, τον Κανονισμό Λειτουργίας της «ΟΔΒΕ» και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όπως αντίγραφο του Κανονισμού αυτού αποσταλεί στην αρμόδια Αρχή, για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο και την έκδοση σχετικής προς τούτο αποφάσεως.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται εν ισχύει μετά την απόφαση έγκρισης του υπουργού Πολιτισμού.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Εσωτερικός Κανονισμός
Ενημέρωση: 22-04-2015 12:00 - Μέγεθος: 337.09 KB© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr